หลักสูตรภาษาจีนสำหรับโรงเรียน


หลักสูตรภาษาจีนของ BUBUGAO นั้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ภาษาจีนสำหรับโรงเรียน

หลักสูตรพิเศษ ภาษาจีนสำหรับโรงเรียน

เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก แนวโน้มนี้ยังคงสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาษาจีนจึงกลายเป็นภาษาสากลของโลก เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งในชีวิตประจำวันและทางด้านธุรกิจ

ดังนั้นภาษาจีนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนสายสามัญจำนวนมากกว่า 700โรงเรียน 300,000กว่าคน ได้บรรจุภาษาจีน เข้าในหลักสูตร

BUBUGAOได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนสายสามัญ (ทั้งรัฐบาลและเอกชน) โรงเรียนนานาชาติ และมหาวิทยาลัยหลายแห่งให้เข้าไปจัดการเรียนการสอนและดูแลหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตรมีดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรภาษาจีนของBUBUGAOนั้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

2. เนื้อหาหลักสูตรออกแบบอย่างมีคุณภาพและเหมาะสำหรับผู้เรียนแต่ละระดับ

– ระดับประถมศึกษา ใช้หลักสูตรเด็กๆเรียนจีน (เพลินกับภาษาจีน)《汉语乐园》จากมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง มีหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัด ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายและใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมแบบฝึกหัด กิจกรรมสร้างสรรค์ และการร้องเพลง ต่างๆ

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้หลักสูตรภาษาจีนมัธยมต้น (KUAI LE HAN YU)《快乐汉语》จากนำนักพิมพ์ PEOPLE’S EDUCATION PRESS ที่นิยมใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีนทั่วโลก โดยเน้นให้นักเรียน สามารถสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันได้ และฝึกฟังพูดอ่านเขียนไปพร้อมๆกัน

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้แบบเรียนภาษาจีน《汉语教程》จากมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง ซึ่งนิยมใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีนทั่วโลก เช่นกัน

จุดเด่นของหลักสูตรคือ

  1. ปู้ปู้กาว มีแผนการสอนที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับเวลาที่โรงเรียนกำหนด
  2. สอดแทรกความรู้ทั่วไป ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเทศจีนอย่างลึกซึ้ง
  3. ปู้ปู้กาว มีสื่อการสอนที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียน
  4. ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการและงานต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางภาษาจีน
  5. สามารถจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของโรงเรียนนั้นๆได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินผลการเรียนของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และสอดคล้องตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
  2. รายงานผลการเรียนของนักเรียนทุกภาคเรียน

อาจารย์ผู้สอน

– สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ชาวไทยที่จบการศึกษาสาขาภาษาจีน โดยคุณครูจะเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละวัยเป็นอย่างดี มีประสบการณ์การสอนภาษาจีน ให้แก่นักเรียนไทย
– มีการอบรมและพัฒนาผู้สอน ด้านเนื้อหา การควบคุมชั้นเรียน เทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง
– มีการนิเทศการสอนและประเมินคุณภาพคุณครูอย่างต่อเนื่อง
– ในกรณีที่คุณครูประจำไม่สามารถไปสอนได้ ปู้ปู้กาว จะจัดหาคุณครูเข้าไปสอนแทน เพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาเรียนของนักเรียน

ติดต่อสอบถาม


BUBUGAO อันดับ 1 ในเรื่องการติว
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการติวสอบภาษาจีนระดับสากล! มีคอร์สเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อยู่ที่ไหนก็ติวได้